+32 (0)2/721 01 28 info@cartaplus.be

Electronische betaalinformatie:

BTW Nr.:  BE0456.971.057

BNP PARIBAS/FORTIS
I. Meyskensstraat n° 224 – blok 1
1780 Wemmel – België

BNP-PARIBAS-FORTIS: 230-0994355-28
BIC: GEBA BE BB
IBAN: BE37 2300 9943 5528

Algemene verkoopsvoorwaarden

Offerten : Behoudens tegenstrijdige bepalingen, zijn onze offerten een maand geldig. Iedere bestelling verbindt de firma Carta + wanneer deze schriftelijk is bevestigd door een bevoegd persoon.
Prijzen : Onze prijzen zijn berekend vanaf onze werkplaats, de kosten en belastingen vallen ten laste van de koper. De prijzen zijn op elk ogenblik zonder voorafgaand bericht wijzigbaar. Behoudens tegengesteld beding zijn de vervoers- en verzendingskosten ten laste van de koper. Anderzijds zal elk factuur beneden de € 25,- verhoogd worden met een forfaitaire som van € 10,- voor administratieve kosten.
Levering : De levering geschiedt vanuit onze kantoren. Wanneer Carta+ zich belast met het vervoer van de te leveren artikelen naar de woonplaats van de koper, dan doet zij dit bij wijze van bemiddeling en op de verantwoordelijkheid van de koper. De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Zo Carta + door toeval of overmacht haar verbintenissen niet kan uitvoeren zal zij van rechtswege ervan ontslagen zijn.
Aanvaarding : De koper is verplicht de goederen te aanvaarden bij vertrek vanaf Carta+. Er wordt hem nochthans een buitengewone termijn van acht dagen toegestaan om zijn klachten te formuleren. Voor software door Carta+ zelf ontwikkeld, wordt hem een buitengewone termijn van twee maanden toegestaan om zijn klachten te formuleren.
Indien Carta+ akkoord gaat de defekte goederen te vervangen of indien de verkoop door het Gerecht geannuleerd wordt, zal de verantwoording van Carta + gelimiteerd zijn tot het vervangen van de defekte goederen en geen enkele andere compensatie zal aanvaard worden, zelfs voor onzichtbare gebreken.
Eigendom : De koopwaren blijven de eigendom van Carta+ tot bij de volledige afbetaling. De met onze offerten verstrekte ontwerpen en studies blijven de eigendom van Carta+, zij mogen niet aan derden worden doorgegeven en moeten teruggegeven worden op eenvoudig verzoek. Alle software die door Carta+ zelf wordt ontwikkeld, blijft eigendom van Carta+. De koper krijgt hiervan slechts het gebruiksrecht en mag deze niet aan derden doorgeven noch voortverkopen.
Waarborg : Het recht op waarborg veronderstelt dat alle betalingsvoorwaarden door de koper werden nageleefd en dat deze laatste een onderhoudskontrakt voor het materiaal welke een preventief onderhoud vereist heeft afgesloten. De waarborgtermijn wordt in funktie van het materiaal gespecifieerd in onze offerten.
Betaling : De betalingen dienen te geschieden in de hoofdzetel te Zaventem. Behalve bij schriftelijke, andersluidende bepalingen door ons aangenomen, zijn onze betalingsvoorwaarden: voorschot bij bestelling en het saldo volledig te betalen, zonder korting, bij levering. De bedragen welke niet geïnd zijn op de vervaldag, brengen, zonder ingebrekestelling, een interest van 1,5 % per maand op.
Bij gebrek van betaling binnen de maand van vervaldag, zal het bedrag van de fakturen met 15% van de onbetaalde bedragen verhoogd worden met een minimum van € 25,- ten titel van schadeloosstelling zonder verdere aanmaning.
Bevoegdheid : Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor de geschillen welke zouden voortvloeien uit de door Carta + gefaktureerde verkopen.

Share This